پروژه ها

 

 

YALI-RESIDENCE

                  وضعیت پروژه: در حال ساخت
 

30 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 225.000$

LOTUS-RESIDENCE

                  وضعیت پروژه: در حال ساخت
 

50 درصد پیش پرداخت ومابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 180.000$

SARAY-VILLA

                   وضعیت پروژه: در حال ساخت  
 

    خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 110.000$

SKY-RESIDENCE

                  وضعیت پروژه: در حال ساخت   
 

50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 24 ماه اقساط

شروع قیمت از 200000$

VADI-RESIDENCE

                    وضعیت پروژه: آماده تحویل

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 200.000$

ROYAL-RESIDENCE

                  وضعیت پروژه: آماده تحویل

25 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 40 ماه اقساط

شروع قیمت از 140.000$

MASLAK-RESIDENCE

                     وضعیت پروژه: آماده تحویل

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 140.000$

BATI-RESIDENCE

                   وضعیت پروژه: آماده تحویل

50 درصد پیش پرداخت و مابقی 36 ماه اقساط

شروع قیمت از 110.000$

KALE-RESIDENCE

                  وضعیت پروژه: در حال ساخت

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 125.000$

TEMA BAHÇE-RESIDENCE

                    وضعیت پروژه: آماده تحویل

 خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 140.000$

BAHÇELIEVLER-RESIDENCE

                 وضعیت پروژه: آماده تحویل 

خرید به صورت نقدی

شروع قیمت از 175.000$

TEMA-RESIDENCE

                  وضعیت پروژه: آماده تحویل

خرید به صورت نقدی

160.000$

ATAKÖY-RESIDENCE 1

               وضعیت پروژه: در حال ساخت

                    خرید به صورت نقدی
شروع قیمت از 250.000$

MARINA COMPLEX

               وضعیت پروژه: در حال ساخت

        50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 48 ماه اقساط
شروع قیمت از 130.000$